ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ


ਐ ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਕਿੱਥੇ ਛੁਪਾਈ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਇਤਨੀ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਤਨੀ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਚਾਰ ਪੁੱਤ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਪਤਾ ਆ ਪ੍ਰੋਹਣੇ,ਅੱਜ ਵੇਹੜੇ ‘ਚ ਖੇਡਣ ਕੱਲ੍ਹ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ,ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਕੂਨਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਚਾਰ ਪੁੱਤ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਪਤਾ ਆ ਪ੍ਰੋਹਣੇ,ਅੱਜ ਵੇਹੜੇ ‘ਚ ਖੇਡਣ ਕੱਲ੍ਹ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ,ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਕੂਨਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਮਾਂ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਉਹ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬੇਈਮਾਨ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਮਾਂ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਉਹ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬੇਈਮਾਨ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਇੱਕ ਸਬਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕਦੇ ਨਾ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਤਨੇ ਪਾਪੀ ਹਨ,ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਤੇ ਮੈਲੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣਾ ਪਾਪ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ